Podmienky registrovania

Podmienky registrácie

Podmienky registrácie upravujúce registrovanie používateľov Internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou PRO ROADS, s.r.o.


1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Spoločnosť PRO ROADS, s.r.o., so sídlom Moskovská 25, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 45 414 076, DIČ: 2022974987, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 17792/S (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetovej stránky dostupnej na nasledujúcej internetovej adrese (URL): www.proroads.eu

1.2 Tieto Podmienky registrácie (ďalej len "Podmienky registrácie") upravujú práva a povinnosti Registrovaných používateľov a Prevádzkovateľa, vznikajúce v súvislosti s registráciou Registrovaných používateľov na Internetových stránkach.


2 PODMIENKY REGISTRÁCIE, POSKYTNUTIE ÚDAJOV K REGISTRÁCII A SÚHLASY

 

2.1 Registrovaným používateľom, t.j. používateľom oprávneným využívať jednotlivé Služby Prevádzkovateľa poskytované na Internetových stránkach sa stane taký používateľ Internetových stránok, ktorý vyplní a odošle príslušný registračný formulár a potvrdí svoju registráciu z emailovej adresy zadanej pri registrácii.


2.2 Kliknutím na tlačidlo "Registrovať" v príslušnom registračnom formulári používateľ odošle príslušný registračný formulár Prevádzkovateľovi a zároveň udelí svoj súhlas so znením týchto Podmienok registrácie. Odoslaním registračného formulára a súčasným potvrdením Podmienok registrácie, používateľ fakticky potvrdí všetky svoje súhlasy obsiahnuté v týchto Podmienkach registrácie. Registračný formulár nie je možné odoslať, ak nebudú vyplnené všetky polia označené v tomto formulári ako povinné údaje a zároveň, ak používateľ neoznačí svoj súhlas so znením týchto Podmienok registrácie a prípadne nesplní ďalšie podmienky registrácie stanovené Prevádzkovateľom.

 

2.3 Oznamovanie akýchkoľvek ďalších údajov do registračného formulára alebo pri nastavovaní Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom nad rámec údajov povinných, je úplne dobrovoľné. Takéto údaje môžu slúžiť napríklad ako prostriedok na prezentáciu Registrovaného používateľa v rámci Služieb Prevádzkovateľa alebo na spresnenie rozsahu a obsahu poskytovaných Služieb.


2.4 Vykonaním registrácie podľa predchádzajúcich ustanovení týchto Podmienok registrácie sa aktivuje príslušný Používateľský účet (ďalej len "Používateľský účet"), ku ktorému má Registrovaný používateľ prístup z Internetových stránok (po prihlásení prostredníctvom svojho používateľského mena umiestneného v pravom dolnom rohu Internetovej stránky alebo na inom určenom mieste).


2.5 Registrácia nie je nijako spoplatnená, vedenie Používateľského účtu nepodlieha akejkoľvek poplatkovej povinnosti Registrovaného používateľa.


2.6 Používateľ Internetových stránok odoslaním registračného formulára a následným potvrdením registrácie výslovne potvrdzuje a súhlasí s tým, že:

(A) sa stane Registrovaným používateľom;

(B) prístupové heslo k svojmu Používateľskému účtu neoznámi tretej osobe a v súvislosti s tým sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia, aby zabránil prístupu akejkoľvek tretej osoby k tomuto heslu, resp. prístupu na jeho Používateľský účet;

(C) všetky údaje a osobné údaje v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z.. o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len "Zákon"), týkajúce sa Registrovaného používateľa uvedené vo formulári alebo dodatočne získané za podmienok uvedených v týchto Podmienkach registrácie (ďalej len "Údaje") budú zhromaždené a uchované v databáze Registrovaných používateľov spravovanej Prevádzkovateľom (ďalej len "Databáza") s tým, že budú ďalej spracovávané a poskytované tretím osobám za podmienok stanovených Zákonom a týmito Podmienkami registrácie;

(D) poskytne také osobné údaje, ktoré sú aktuálnymi, pravdivými a úplnými informáciami o jeho osobe podľa príslušných požiadaviek Prevádzkovateľa , a že sa nedopustí porušenia práva na ochranu osobných údajov tým, že uvedie údaje, alebo meno inej osoby, vrátane použitia cudzieho užívateľského mena, hesla alebo iných informácií;

(E) je oboznámený so znením Všeobecných podmienok, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať;

(F) Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené užívateľom Internetových stránok v dôsledku udalostí, ktoré nemohli objektívne ovplyvniť, vrátane konania tretích osôb;

(G) Údaje môžu byť používané Prevádzkovateľom a / alebo jeho partnermi za účelom rozvoja a prevádzky poskytovaných služieb;

(H) Prevádzkovateľ je oprávnený identifikovať Registrovaného používateľa, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní, alebo ak je taká identifikácia potrebná podľa platných právnych predpisov, pričom sa má za to, že všetky vyššie uvedené súhlasy sú udeľované na celé obdobie, počas ktorého sú Údaje uchovávané v Databáze.


2.7 Registrovaný používateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho Používateľského účtu alebo zmenu či vymazanie všetkých Údajov z Databázy, a to prostredníctvom žiadosti zaslanej na emailovú adresu proroads@proroads.eu. Poskytnuté Údaje môže Registrovaný používateľ tiež sám meniť a dopĺňať. Registrovaný používateľ môže svoju registráciu zrušiť aj vo svojom Používateľskom účte vedenom vo vzťahu Službe poskytovanej Prevádzkovateľom.

 

3 OSTATNÉ USTANOVENIA

 

3.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Údaje a Databázu proti zneužitiu,.

 

3.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje nakladať s Údajmi v súlade so Zákonom a týmito Podmienkami registrácie, pričom súhlas Registrovaného používateľa nakladať s Údajmi poskytnutými podľa týchto Podmienok registrácie je poskytovaný ku všetkým Údajom. Prevádzkovateľ týmto stanovuje, že Údaje sú spracované za účelom:

(A) poskytovania služieb na Internetových stránkach či iných Služieb v rámci podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb;

(B) čerpania výhod a zliav poskytovaných Prevádzkovateľom popr. tretími osobami iba Registrovaným používateľom;

(C) organizovania hier a súťaží Prevádzkovateľom, popr. tretími osobami;

(D) interného použitia, a tiež na štatistické a marketingové účely, vrátane zasielania obchodných oznámení Registrovaným používateľom.

 

3.3 Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť Používateľský účet v prípade, že:
(A) Prevádzkovateľ má dôvodné podozrenie, že Registrovaný používateľ ho používa v rozpore s platnými zákonmi a všeobecne záväznými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti alebo dobrými mravmi; alebo má dôvodné podozrenie, že Používateľský účet má slúžiť k porušovaniu práv tretích osôb alebo k páchaniu alebo napomáhaniu trestnej činnosti;

(B) Registrovaný používateľ užíva Internetové stránky na komerčné a iné účely, ktoré by mohli poškodiť Prevádzkovateľa alebo tretie osoby;

(C) Registrovaný používateľ zneužíva, blokuje, modifikuje či inak mení akúkoľvek súčasť Internetových stránok alebo Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom;

(D) Registrovaný používateľ nepoužije svoj Používateľský účet po dobu dlhšiu ako šesť (6) mesiacov;

(E) Prevádzkovateľ má dôvodné pochybnosti, že používateľom Služby je iná právnická alebo fyzická osoba ako Registrovaný používateľ uvedený v registračnom formulári;

(F) Registrovaný používateľ naruší alebo sa pokúša narušiť stabilitu alebo chod Internetových stránok alebo dáta na nich uložené;

(G) Registrovaný používateľ poruší povinnosť ustanovenú vo Všeobecných podmienkach alebo akýchkoľvek iných všeobecných alebo špecifických podmienkach a pravidlách príslušnej Služby poskytovanej Prevádzkovateľom.


3.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do Databázy bez nutnosti predchádzajúceho oznámenia príslušným Registrovaným používateľom. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo kedykoľvek v budúcnosti vyžadovať poskytnutie aj ďalších údajov, ktoré sa ich poskytnutím stanú Údajmi podľa týchto Podmienok registrácie, a na základe predchádzajúceho oznámenia si vyhradzuje právo doterajšiu registráciu, resp. príslušný Používateľský účet zrušiť a / alebo neumožniť prístup k Internetovým stránkam / Službám, ktoré vyžadujú registráciu, príp. registráciu s určitými údajmi.

 

4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


4.1 Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Registrovaného používateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek Služieb v rozpore s týmito Podmienkami môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže taktiež vykazovať aj znaky trestnej činnosti.


4.2 Prevádzkovateľ ďalej tiež upozorňuje, že nemožno vylúčiť, že v prípade príslušných právnych krokov zo strany osoby dotknutej protiprávnym konaním Registrovaného používateľa v súvislosti s používaním Internetových stránok, bude Prevádzkovateľ povinný poskytnúť príslušným orgánom Údaje alebo informácie získané o Registrovanom používateľovi v súvislosti s používaním Internetových stránok alebo poskytovaním služieb zo strany Prevádzkovateľa.

 

4.3 Registrovaný používateľ plne zodpovedá za utajenie svojho používateľského mena, hesla alebo akýchkoľvek iných registračných údajov, ktoré nie sú určené na zverejnenie za podmienok stanovených týmito Podmienkami registrácie a nesie všetku zodpovednosť za prípadné náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s porušením týchto Podmienok registrácie.

 

4.4 Registrovaný používateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti s registráciou a užívaním Služieb Prevádzkovateľa na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto Podmienok registrácie, akékoľvek práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania Služieb a prevádzky Internetových stránok voči Registrovanému používateľovi môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Registrovaného používateľa postúpené na tretie osoby.


4.5 Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto Podmienok registrácie a v súvislosti s využívaním Internetových stránok sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. K rozhodovaniu sporov vzniknutých v súvislosti s týmito Podmienkami registrácie sú príslušné slovenské súdy.


4.6 Tieto Podmienky registrácie nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, zmenu používania Služieb, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

 

4.7 Tieto Podmienky registrácie dopĺňajú všetky predchádzajúce podmienky, ktorých predmetom bola registrácia na Internetových stránkach. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok registrácie, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.